Bilgilendirme Politikası

OMD Holding A.Ş.  bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin ve açıklamaların ilgililere zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler ve dışındaki hangi konuların kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını ve benzeri hususları içerir.

OMD, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. OMD Bilgilendirme Politikası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

OMD Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla oluşturulan ve yetkilendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi konusunda yetki ve sorumluluk sahibidir.

OMD Kurumsal Yönetim Komitesi, OMD’in bilgilendirme politikasının belirlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasının gözetimini yapmak, OMD’in internet sitesinde, faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların ve verilecek bilgilerin kapsamını, niteliğini, tutarlılığını ve doğruluğunu gözden geçirmek üzere görevlendirilmiştir.

OMD, iş ve işlemlerini OMD’nin hakkını ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde açıklar. Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı bilgilendirmede bulunamaz.

OMD,OMD ’de üretilmiş ve kamuya açıklanan her türlü veri ve bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tedbirleri alır. Kamuya yaptığı açıklamalarda ve duyurularda açık ve net ifadeler, basit kavramlar ve terimler kullanır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınır.

OMD yetkilileri bilgilendirmede gerçek veya tüzel kişi yatırımcılara öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmaz. OMD, medyaya ve kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgiler vermek konusunda kararlıdır. Yapılan tüm açıklamalar, doğru, dürüst, zamanında yapılmış ve sadece gerçeği yansıtan açıklamalar olmalıdır. OMD yetkilileri bilgi verirken şeffaf ve tarafsız davranır. Bilgilendirmeyi yapan yetkililer yatırımcılara hizmeti her türlü menfaatin üzerinde tutar. Hizmet gereklerine uygun hareket eder.

OMD’nin Esas Sözleşmesi çerçevesinde OMD’nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve sorumluluğu esas olarak Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından bu konu özelinde bilgilendirme yapmak adına iki (2) adet imza yetkilisi belirlenir ve Genel Kurul’da bu yetkileri onaylanır.

Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, OMD Yönetim Kurulu Başkanı Ferit YILDIZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih EKİZ görevlendirilmiştir. Şirket hakkında bilgilendirme yapma yetkisi ve sorumluluğu verilen kişileri ifade eder.

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan basın açıklamaları OMD Yönetim Kurulu Başkanı Ferit YILDIZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih EKİZ tarafından yapılır.

 

OMD, bilgilendirilme amacına ilişkin araçlara erişimin kolay, anlaşılabilir, eksiksiz, etkin ve düşük maliyetli olmasını hedeflemektedir. Bilgiye erişim; istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgilendirmenin yapılmasını ifade etmektedir.

OMD tarafından veri ve bilgiler, aşağıda yer alan yöntem ve araçlar vasıtasıyla oluşturulan iletişim sistemi ile yatırımcılara ulaştırılmaktadır.

• Faaliyet Raporu
• Kurumsal Web Sitesi (www.omdholding.com)
• Önemli gelişmelere paralel olarak yapılan medya ve basın açıklamaları
• Genel mektup ve genel duyurular
• Toplantılar/ Ziyaretler
• Ticaret Sicili Gazetesi ve gerektiğinde ulusal ve yerel diğer gazeteler yoluyla yapılan ilan ve duyurular
• Haber kanalları, veri dağıtım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar
• Elektronik posta, telefon, mektup vs. gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan açıklamalar

OMD’nin kurumsal web sitesinde; projeler, haberler ve gelişmeler kullanıcılara Türkçe  olarak sunulmaktadır.

OMD Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre düzenlenir,OMD’nin ilgili yıla ilişkin faaliyetleri ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtır ve karşılaşılması muhtemel riskleri belirtir.

Yıllık Faaliyet Raporu’nda genel bilgilerin yanı sıraOMD’nin araştırma ve geliştirme çalışmaları, OMD faaliyetleri, finansal durum, yönetim organının değerlendirmesi ve diğer hususlar hakkında bilgi verilir.

İlgili bu doküman (OMD Bilgilendirme Politikası) Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından sunulur ve Genel Kurul’da onaylanır.