STRATEJİ OLUŞTURMA VE UYGULAYIP HEDEFLERE ULAŞMA SÜRECİ

Şirketin tüm kademelerinde müşteri ve finansal hedeflerinin ve bunlara hizmet edecek öncelikli süreç perspektif önceliklerinin herkes tarafından anlaşılması ve çalışmaların bu yönde istikrarlı şekilde ilerlemesi için ilgili strateji planlamalarının oluşturulması gerekmektedir. KPI, OKR’ler stratejinin başarısını değerlendirmek için gerekli olarak tanımlanır. Her bir bölümün başarı oranının diğer bölümlerden birisiyle veya her kuruluşun başarı oranının diğer kuruluşlarla nesnel olarak kıyaslanması bakımından da etkilidir.

Yaklaşık 3 ila 5 yıl için vizyon ve ana stratejilerin oluşturulması, yönetimin istikrarlı şekilde işlemesi açısından çok önemlidir. Vizyon olmazsa, yönetim değişiklikleri, yönetimin işleyişinin ve ayrıntılarının değişmesine ve dolayısıyla her değişimde yöneticiler ile bağlı kademeler arasındaki karşılıklı güven ilişkisinin zedelenmesine neden olur. Sonuç olarak, iş yerinin idaresi güç hale gelebilir.

Bu çerçevede yürüttüğümüz danışmanlık hizmetleri aşağıdaki başlıklarda yürütülmektedir:

Strateji Planlama Çalışmaları
Müşteri taleplerini karşılamak,
Müşteri memnuniyeti oluşturma,
Gelir ve karlılık gibi finansal hedefleri yakalama,
Şirket temel süreç kabiliyetlerini güçlendirme,
En verimli ve etkin seviyede Kaynak Planlaması yapma,

Sürdürülebilir operasyonel performans seviyesine ulaşma amaçlarına yönelik olarak;

Performans Yönetim Çalışmaları
Strateji Yönetimi (Balance Score Card, Objective Key Result , Hoshin Kanri ) sistemi oluşturulması,
Şirket hedeflerinin organizasyonel birimlere ve pozisyonlara indirgenmesi,
Performans sonuçlarının periyodik gözden geçirilmesi ve problemlerin yalın yaklaşımla ele alınması,
Şirket Genelinde uygulanması amaçlanan projelerin Değişim Yönetimi yaklaşımı ile hayata geçirilmesi,
Kapasiteyi maksimumda kullanma ve gelecek dönemler kapasite ihtiyaçlarının esnek yönetilmesi,
Operasyonel esnekliği sağlama,
Uçtan uca lead time azaltımı gibi amaçlara yönelik tüm şirketin eşgüdümlü çalışması

Bu konuda OMD gurubu olarak yürüttüğümüz DANIŞMANLIK, MENTÖRLÜK VE EĞİTİM çalışmalarımız kapsamında; Stratejik Planlama ve Yönetim süreç tasarımı, organizasyonda anlaşılırlığının ve kullanma yetkinliğinin sağlanması,
üst kademe yöneticilerden başlayarak tüm yönetim kademelerinde pilot uygulama ve canlıya alma çalışmaları yapılması ve ilerleyen fazlarda mentörlük yapılması çalışmalarımız bulunmaktadır.